I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Miljøgate og gang- og sykkelveg i Vikedal blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 04.04.17, K.sak 016/17.

Vegen i vats

Vindafjord Kommune vil søkje staten om tilskot til vidare utbygging av breiband i kommunen.
Eitt av krava for å få slikt tilskot er at planen for utbygging skal vera til høyring i kommunen.

Bremnes Seashore AS avdelings Trovåg søkjer om løyve til utviding av settefiskanlegget ved lokalitet Trovåg 13637 ved Ålfjorden

Vindafjordtunet

Utval for oppvekst og omsorg har vedtatt å leggja framlegg til «Kommunal forskrift om rett til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særskild tilrettelagt for heildøgns tenester – ventelister og kriterier» ut på høyring.

Framlegg til Detaljregulering for Skjeljavika hytteområde, Vikebygd er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Kommunal planstrategi for 2016-2019 blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 20.12.2016. 

Oppstart - E134 Espelandssvingane - Gang- og sykkelveg

 

Statens vegvesen skal i samarbeid med Vindafjord kommune i gang med å lage ein reguleringsplan for gang- og sykkelveg og å utbetre E134 gjennom Espelandssvingane.

Vindafjord kommune varsla i haust oppstart av reguleringsendring for Søndenå- feltet sør. Bakgrunnen for dette er eit ønske om å sjå på deler av planområdet på nytt. Ein del tomter er små og ligg i særs bratt terreng og har nokre stadar vanskeleg tilkomst. Kommunen ønsker å sjå om ein kan finne nye løysingar og vil også vurdere andre buformer enn einebustad i området.

Kommunestyret har i sak 070/15 i møte 20.10.2015 endeleg godkjend kommunedelplan for E134 Bakka – Solheim, val av trasè gjennom Vindafjord kommune, etter § 11-15 i plan- og bygningslova.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering