Oppstart Giskavika og Hamn

 

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil me med dette informere om at Omega Areal as på vegne av tiltakshavarar skal utarbeide forslag til reguleringsplan for gnr.187 bnr. 3, gnr. 188 bnr. 1-4 og 10 m.fl., som ligg ved Skjoldafjorden i Vindafjord kommune. Planområdet går fram av vedlagte kart.

Forslag til Detaljregulering for bustadfeltet Knapphus II har vore på høyring i to omgangar:
- i 2015 – opphavleg planutkast
- i 2016 – forslag til endring av nedre del av tilkomstveg (Knapphusvegen) og krysset med
fv. 46.

Vindafjord kommune

 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 blir det varsla om at Kommuneplanen 2017-2029 er vedtatt  i Vindafjord kommunestyre;  samfunnsdelen den 04.04.2017 og arealdelen  den 20.06.2017.

Bergsneset - oppstart juni 2017

 

Varsel om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for industriområdet Bergsneset i Ølensvåg med tilgrensende sjøområder.

Planprogram for konsekvensutredning for sjøarealet og for del av landarealet som planlegges benyttet til delvis overbygget tørrdokk.

Framlegg til Detaljregulering for Goavik hyttefelt, Skjold er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Kommunal planstrategi for 2016-2019 blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 20.12.2016. 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering