Vindafjord kommune

Kontrollutvalet har møte onsdag 25. april kl. 1500 på rådhuset.

Saksdokumenta er utlagde til gjennomsyn ved servicetorget. 

 

Ut på tur i Vindafjord 2018

Dei fleste av turmåla til Ut på tur i Vindafjord 2018 er nå tilgjengelege og har bok med kodeord på plass ved turmålet.

I veke 16 blir vassleidningsnettet i Vats reingjort. Dette kan føra til at vatnet blir farga og at leveransen kan bli ustabil i periodar. 

Vindafjord kommune

I samband med at Statnett har planar om å søkja konsesjon for ny leidning ut til Haugalandet, er det utarbeidd meir detaljerte planar og løysningar.

I informasjonsmøta vil me greie ut for planane og endringar i konsesjonsprosessen.

Vatnet ved Skjold, Vikebygd og Raunes vassverk blei tilsett klor i samband med reingjering av membranane på reinseanlegga. Kommunen har fått meldign om smak på vatnet i ettertid. Leidningsnettet er planlagd reingjort i første del av april. 

Informasjon om tidspunkt for reingjering av desse vassverka vil bli lagt ut når det er bestemt.

Rådhuset i Ølen

Vindafjord og Etne kommue har inngått samarbeid om felles skatteoppkrevjarkontor frå 01.04.2018.

Brannvesenet 1.jpg

Brann på Skjold skule – oppdatering 23.3.

Det har nå gått tre veker sidan brannen, og det er på tide med ei ny oppdatering: I løpet av desse vekene har det vore stor aktivitet i skulebygget.  Målet har vore å kunna inn etter påske, for å komma i normalt gjenge igjen.  Det er endå nokre arbeidsdagar att før påske, og  det ser ut til dei fleste elevane får flytta tilbake til klasseromma sine tysdag 3.4.

Dermed er første epoke over, og det er grunn til å retta ein stor takk til alle firma og fagfolk som har stått på og gjort sitt ytterste for at me skulle komma i hus att.  Me er også stor takk skuldig til dei som har hatt oss som gjester og leigebuarar: Skjold Arena, kyrkja og Anne og Arne på legesenteret. Ein særleg takk til Siri på Skjold Arena som har lånt oss kontoret sitt og elles ytt service på alle vis!

Mykje arbeid står likevel att på skulebygget, og det er framleis uklart kor stor skade brannen har gjort, m.a. på tak-konstruksjonane. Derfor er det uråd å gi eit fullgodt svar på kor lang tid det tar før alt er i orden att. 

Det betyr at deler av skulen vil vera ein byggeplass, og det vil bli sett opp byggegjerde for å hindra at trafikkproblem på tunet.

Som kjent er administrasjonsavdelinga totalskadd, og det har kravd både fleksibilitet og kreativitet å finna erstatning for resepsjon, kontor og møterom.  Det har ført til at me har måtta omdisponert nokre av  grupperomma, - det er godt at skulen har relativt mange av dei. 

Status:

Ungdomstrinnsavdelinga er grundig nedvaska og utlufta, og deler av golvet i mediateket er tatt opp pga. fuktskader. Det er nå lagt mellombels golv, det permanente blir lagt i sommarferien.

Deler av mediateket (bibliotekdelen) er delt av, for å å plass til personalrom, kontor og eit arbeidsrom til lærarar. 

Skulekjøkkenet blir stengt fram til neste skuleår, fordi det må skiftast både golv og tak. Undervisninga vil derfor føregå på Vats skule, noko som vil føra til mindre endringar i timeplanen for 9.tr.  Me håpar å få sløydsalen klar til rett etter påske, dette er litt usikkert.

Konkret ser planen slik ut nå:
1. - 3. klasse I klasseromma sine som vanleg
4. klasse Held fram i klasserom i småskuleavd. fram til om lag 17.4 - flyttar då tilbake mellomtrinnsbygget.
5. klasse Held fram i klasserom i småskuleavd. fram til om lag 3.4 - flyttar då tilbake mellomtrinnsbygget.
6. klasse Held fram i klasserom i småskuleavd. fram til om lag 17.4 - flyttar då tilbake mellomtrinnsbygget.
7. klasse Held fram i klasserommet på Skjold Arena ut skuleåret.
8. - 10. klasse Flyttar tilbake til klasseromma 3.4.

 

Stor takk!

Me ser fram til å bli samla att, og til å sleppa provisoriske løysingar.  Det har vore tre spesielle veker, men dagane og læringsaktivitetane har gått fint:  Stor takk til alle tålmodige føresette og omstillingsdyktige elevar!  Både elevar og  tilsette har tatt situasjonen sporty og gjort det beste ut av situasjonen. Dei tilsette har hatt ekstra utfordringar med tanke på manglande arbeidspultar, og nokre av dei må venta endå ei stund med å komma på plass.  Nå er det velfortent ferie for alle! 

Oppmøte tysdag 3.4.:

6., 8., 9. og 10 tr. møter lærarane sine på Skjold Arena.  5. og 7.kl. møter i klasseromma i underetg. På Skjold Arena.

Mjølk:

Mjølk og yoghurt blir levert fredag 6.4.


BRANN PÅ SKJOLD SKULE – info fredag 9. mars kl. 16.00

Så er den første veka med provisoriske skulelokale over.  Det er grunn til å retta stor takk til alle gode hjelparar: Firma og handverkarar, utleigarar, bygdafolk flest, kommuneadministrasjonen, media, og til elevar, føresette og tilsette som har tatt dette med godt humør og stort pågangsmot!

Status nå er at politiet er ferdig med arbeidet sitt, og oppryddingsarbeidet kan starta for alvor.  Det luktar framleis røyk i bygget, men nå kan ein fjerna alle brende bygningsrestar som avgir lukt.  Det er grunn til å vera optimist med tanke på å ta dei fleste klasseromma  i bruk etter påske.  Derimot viser det seg at mange av golva må skiftast, noko som først og fremst gir utfordringar for personalet.  Truleg vil dette bli løyst med ein brakkerigg på skuleområdet.  Me har også utfordringar fordi golva i kunst-og handverksavdelinga må skiftast.

Meir informasjon blir gitt etter kvart.

Til slutt: Fordi Skjold Arena nå i realiteten er eit skulebygg, ber me om at elevar som blir køyrde til skulen blir sette av på den doble parkeringsplassen til høgre, ikkje på parkeringsplassen framfor huset. 

 Det kan bety at føresette må følgja elevar over vegen.  Me ber om forståing for at dette er nødvendig nå i denne spesielle situasjonen.

God helg!


BRANN PÅ SKJOLD SKULE – oppdatering tysdag 6. mars kl. 18.30

Så er heile skulen i gang att!  Elevene på 5.-10.trinn fekk felles informasjon i Kultursalen då undervisninga starta i dag, før dei gjekk kvar til sitt.  Nå i ettermiddag har me hatt møte og fått rapport frå alle klassane, og det viser seg at både elevane og dei tilsette har funne seg godt til rette.  Det er sjølvsagt nokre småting av praktisk art som må ordnast opp i, men me tek ein dag om gangen og løyser utfordringane etter kvart.

Fredag f.k. skal 1.-4. og 9.tr. på skitur til Fjellstøl/Oppheim.  Dei andre klassane vurderer å reisa neste veke.

Som kjent har me nå undervisning på Skjold Arena.  Det betyr at det er mange menneske som ferdast på området utanfor bygget.  Me ber om at føresette tek omsyn til dette når det gjeld transport av elevar:  Gjer det til ein vane å setja elevar av inne på den doble parkeringa til høgre  i staden for å køyra heilt  inn til bygget.

Frå rundkøyringa og inn til skulebygget vil det bli sett opp byggegjerde for å hindra konflikt med anleggs-trafikken som nå er på skuleområdet.

Frå torsdag og fram til i dag har det blitt sendt ut informasjon kvar dag.  Nå har me gått over i ei ny fase: Drifta er i gang att.  Heretter vil me leggja ut informasjon når det er viktige opplysningar som gjeld alle, elles må me tenkja at «intet nytt er godt nytt».  Kontaktlærarane brukar eigne system for å få ut informasjon som gjeld dei einskilde klassane.

Takk til alle  som har gitt hjelp og støtte desse første dagane,- det har letta situasjonen betrakteleg!

Ver ikkje redd for ta kontakt om det er eitkvart, på epost eller på mobil.

Ku

 

Årets første eksemplar av Vindafjordbruket er her.

Vindafjord kommune

Kommunestyret har i møte den 19.12.2017 vedteke ei kontorjustering av eigedomsskattegrunnlaget  på fast eigedom i Vindafjord kommune med verknad frå 01.01.2018 med 3,5 %, jf eigedomsskattelova  § 8 A-4 (1). 

 

Vindafjord kommune

Telefon 901 70 591

Vakta er i beredskap etter ordinær kontortid fra kl. 15.30 – 08.00 alle kvardagar.  Helger og helligdagar er beredskapen tilgjengeleg heile døgnet. 

Barnevernberedskapen innebær at den som har vakt er tilgjengeleg på telefon for å gi råd, veiledning og avklaring i situasjoner som er akutte og tilspissa. Beredskapsvakten vil ved behov rykke ut.

 

Ordførar Ole Johan Vierdal vil med dette gjera kjent den offentlege søkjarliste for stillinga som Rådmann i Vindafjord kommune.

Sjoargata

Oversikt over tiltak, vedteke 28. november 2016 av Utval for drift , utvikling og kultur i Vindafjord kommune finn de her: (PDF, 22 kB) 

Legevakt-logo

 

Alle kommuner i Noreg har ei legevaktordning for øyeblikkeleg helsehjelp heile døgnet. Ring 116 117 for å kome i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppheld deg. Er det akutt og står om liv, ring 113.

 

Vindafjord kommune

Ønskjer du å jobbe medan du tar utdanning som sjukepleiar, vernepleiar eller helsefagarbeidar?

Me kan tilby nye gode stipendordningar i pleie- og omsorgstenesta i Vindafjord kommune, både for studentar (PDF, 381 kB)og elevar (PDF, 382 kB).

Ta kontakt med
Evelyn Alvseike, Ølen omsorgssenter: evelyn.alvseike@vindafjord.kommune.no
Anna Steinsland, Vindafjordtunet: anna.steinsland@vindafjord.kommune.no

Vindafjord kommune

MMR-vaksine før reisa?
Siste nytt og utfyllande informasjon:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/mmr-for-reisen/

Har du spørsmål vedrørande dette, ta kontakt med Vindafjord helsestasjon
Tlf 53655560/92482820
Eller mail:
Helsestasjon@vindafjord.kommune.no

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering